Passend onderwijs

Passend onderwijs

Passend onderwijs: regulier als het kan, speciaal als het moet

Met ingang van 1 augustus 2014 is passend onderwijs van start gegaan. Hieronder vindt u meer informatie over wat Passend onderwijs  praktisch in houdt.

 

Wat is Passend onderwijs eigenlijk?

Passend onderwijs is een nieuwe naam voor de wijze waarop de zorg rondom leerlingen die extra zorg nodig hebben, zal worden georganiseerd.

 

Het doel van Passend Onderwijs is dat alle leerlingen een passende plek in de klas krijgen, dus ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Hierbij gaat het zowel om lichte als om zware ondersteuning. Voorbeelden zijn begeleiding op school, aangepaste leermiddelen of onderwijs op een speciale school. Bij passend onderwijs gaan we uit van de mogelijkheden van de kinderen en niet van de beperkingen. Regulier onderwijs als het kan, speciaal onderwijs als het moet.

Hoe werkt passend onderwijs?

Scholen werken samen in een samenwerkingsverband.

De samenwerkingsverbanden krijgen geld om het onderwijs te regelen voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

 

De samenwerkende scholen maken een plan om ervoor te zorgen dat iedere leerling passend onderwijs kan krijgen.

De wijze waarop dit geregeld wordt, kan per samenwerkingsverband verschillen.

Vanaf 1 augustus 2014 zijn dit nieuwe samenwerkingsverbanden.

 

De bedoeling is dat scholen precies kunnen nagaan wat er nodig is voor hun leerlingen zodat zij ondersteuning op maat kunnen organiseren.

De belangrijkste taak van een samenwerkingsverband is het maken en uitvoeren van een plan (het ondersteuningsplan) waarin staat op welke manier alle leerlingen een passende plek op een school krijgen. 

Voor welke leerling is er passend onderwijs?

Passend onderwijs is er voor alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs, in het (speciaal) voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs.

In de praktijk zal het vooral gaan om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Zoals bij leerlingen met een verstandelijke beperking of een chronische ziekte of met een gedrags- of leerstoornis. 

Wat is zorgplicht?

Met ingang van 1 augustus 2014 hebben schoolbesturen een nieuwe zorgplicht gekregen. Dat betekent dat scholen moeten zorgen dat iedere leerlingen die extra ondersteuning nodig heeft, een passend aanbod krijgt.

De school onderzoekt zorgvuldig wat een kind nodig heeft en probeert dit eerst zelf te realiseren. Het schoolbestuur gaat daarvoor na wat de ondersteuningsmogelijkheden van de school zijn, eventueel met ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband.

 

Als de school deze ondersteuning niet zelf kan bieden, zoekt zij in overleg met ouders een school die wel past bij het aanbod dat een kind nodig heeft. Deze school kan het kind dan wel toelaten. Nu moeten ouders vaak zelf nog op zoek naar een andere school.

Met Passend onderwijs heeft de verwijzende school deze verantwoordelijkheid. Hierbij is het heel belangrijk dat ouders en school goed met elkaar overleggen welke school passend is voor het kind. 

Welke ondersteuning biedt een school?

Veel kinderen met een beperking of stoornis hebben extra ondersteuning nodig op school. Welke vorm van ondersteuning geschikt is voor het kind, hangt af van de specifieke beperking of stoornis. Enkele voorbeelden van ondersteuning zijn: aangepast meubilair, een time-out, boeken en toetsen met extra grote letters, leerlingenvervoer, gerichte training in een klein groepje, hulp bij de gymles, een traplift, etc. 

Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school stelt binnen passend onderwijs een ondersteuningsprofiel op. Hierin staat beschreven welke ondersteuning de school kan bieden en hoe de ondersteuning georganiseerd wordt. De medezeggenschaps-raad heeft adviesrecht. 

Het ondersteuningsprofiel speelt een rol in het toelatingsbeleid van de school. Het is de bedoeling dat scholen van het samenwerkingsverband samen zorgen voor een goede plek voor iedere leerling. Het kan voorkomen dat een school niet bekend is met ondersteuning die uw kind nodig heeft en daarom niet in het ondersteuningsprofiel is opgenomen. De school zal altijd voor een individuele leerling onderzoeken of bepaalde ondersteuning geboden kan worden, ook als het niet in het profiel staat. 

Nog enkele interessante punten:

  • Bij Passend Onderwijs gaan we uit van tijdig signaleren en preventief handelen; daarmee is de bovenstaande procedure van kennismaking, aanmelding, toelating, plaatsing en inschrijving essentieel.
  • Met preventief handelen willen wij juist bereiken dat kinderen, indien er sprake is van extra ondersteuning, deze tijdig krijgen op een plek die bij hen past.
  • Een plek waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen, omdat wij op onze school hen kunnen bieden wat zij nodig hebben.
  • De regie van deze aanmeldingsprocedure ligt bij de directeur van de school. Kinderen mogen vanaf de leeftijd van 3 jaar schriftelijk aangemeld worden. Binnen Eenbes Basisonderwijs kan dit schriftelijk aanmelden pas, nadat een gesprek tussen betrokkenen heeft plaatsgevonden. Wanneer leerlingen jonger zijn komen zij op de lijst van vooraanmeldingen. Als er geen sprake is van extra ondersteuning, geldt de reguliere aanmeldingsprocedure.