Zo ziet ons onderwijs eruit

Je wordt gezien op Brede school Heuvelrijk. We vinden het belangrijk dat onze kinderen zich blijven ontwikkelen. Wij helpen hen daarbij door ze kennis aan te bieden, ze te ondersteunen bij de sociaal-emotionele ontwikkeling en bij het vormen van hun eigen persoonlijkheid. Onze kijk op onderwijs is altijd in ontwikkeling, al houden we graag vast aan duidelijke structuren, die kinderen rust en overzicht geven.

Onze visie op onderwijs

Onze belangrijkste ambitie
Wij bieden kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen. Op cognitief, creatief en sociaal vlak. Hierdoor kunnen zij na groep 8 een goede start maken in het voortgezet onderwijs. Wij bieden onderwijs dat klaar is voor de toekomst. Daarbij zijn we vernieuwend, waar nodig, en degelijk en vertrouwd, waar een aanpak zich al bewezen heeft.

Onze kernwaarden

Wij zijn VEILIG
Er is een vertrouwde omgeving waar iedereen zich thuis voelt, fouten mag maken en men elkaar met respect behandelt.

Wij zijn ECHT
Er is een omgeving waarin leerkrachten, ouders en leerlingen gehoord en gezien worden en iedereen zichzelf is.

Wij zijn UITDAGEND
Er is een leeromgeving waar leerlingen uitgedaagd worden om hun talenten, vaardigheden en interesses te ontdekken en in te zetten om zich op cognitief, sociaal en creatief gebied te kunnen ontwikkelen.

Wij zijn PASSEND
Er wordt onderwijs op maat gegeven waarbij het aanbod wordt afgestemd op behoefte van de groep of het individu.

Wij zijn TROTS
Kinderen, ouders en leerkrachten zijn trots op elkaar, de school en de ontwikkeling die iedereen doormaakt. Kinderen, ouders en leerkrachten zijn erg blij betrokken te zijn bij de school.

Wij zijn SAMEN
Samen met leerlingen ouders, collega’s en onze omgeving zijn we betrokken en verantwoordelijk voor de school, het onderwijs en elkaar.

Onderwijs in beweging, rust in de klas

Binnen onze school gaan we uit van het leerstofjaarklassensysteem; dat betekent dat kinderen worden ingedeeld in de groep bij hun leeftijdsgenootjes en dat de leerstof van die groep het uitgangspunt is van het onderwijsaanbod. Binnen dat aanbod wordt gedifferentieerd op verschillende niveaus; wij spreken dan ook van een beredeneerd aanbod. Beredeneerd, omdat het passend is bij de onderwijsbehoeften van het kind.

Als basis in de klas gebruiken we coöperatieve werkvormen, DenkBeelden en Breinhelden

Coöperatieve werkvormen stimuleren het samenwerken en verbeteren sociale vaardigheden als luisteren, hulp geven, overleggen en aanmoedigen. DenkBeelden zijn visuele modellen die kinderen helpen hun denken te structureren en werken met Breinhelden helpt kinderen hun executieve functies te ontwikkelen.

De combinatie van coöperatieve werkvormen, DenkBeelden en Breinhelden zorgen voor hoge betrokkenheid van de leerlingen bij hun leerproces. Dankzij moderne middelen en uitdagende werkvormen komen we tegemoet aan verschillen tussen kinderen. Dat doen we in samenwerking met de ouders van onze kinderen en onze andere partners.

Denkbeelden

Wij werken met Denkbeelden. Eenbes basisonderwijs heeft het concept ‘denkbeelden’ ontwikkeld. Een van de doelen hiervan is aansluiten op het leren van de 21e eeuw. Leren op basis van het concept “21st century skills”. DenkBeelden zijn grafische modellen om ons denken en leren te ondersteunen en onze fantasie en creativiteit te ondersteunen.

Met DenkBeelden maken we een beeld van ons denken. DenkBeelden hebben het effect om in onze hersenen meer verbindingen aan te leggen, waardoor het leren bijdraagt tot een diepe en betekenisvolle verwerking van informatie.

Coöperatief leren

Coöperatief leren is een manier van werken die bij alle vakken kan worden toegepast. De lesmethodes voor bijvoorbeeld rekenen, taal en natuur blijven uitgangspunt. De lessen worden als het ware geherarrangeerd. Coöperatief leren is niet zo maar samenwerken. Bij coöperatief leren wordt gewerkt met didactische structuren (werkvormen). Deze werkvormen structureren en stroomlijnen het samenwerken.

Een coöperatieve werkvorm voldoet aan enkele basisprincipes: GIPS
Gelijke deelname: Ieder kind heeft inbreng. Ook de leerlingen die anders niet of in minder mate actief zouden participeren, worden bij het proces betrokken.
Individuele aansprakelijkheid: Ieder teamlid is aanspreekbaar op het eindresultaat.
Positieve wederzijdse afhankelijkheid: Kinderen hebben elkaar nodig om de opdracht te kunnen volbrengen.
Simultane actie: In de klas zijn meerdere kinderen tegelijk actief.
Een aantal didactische structuren zijn: TweePraat, RondPraat, TweetalCoach, Mix en Koppel, enz.

Coöperatief leren leidt tot:

 • Eigentijds onderwijs dat aansluit op de leerlingen van de 21e eeuw.
 • Een hogere motivatie.
 • Motiverend en activerend leren waardoor leerlingen sneller en gemakkelijker leren.
 • Aanzienlijk meer zelfwerkzaamheid van leerlingen in het primaire leerproces.
 • Sociale verbinding en leren van sociale vaardigheden.
 • Efficiënte leertijd.

Breinhelden

Breinhelden is een programma om gericht te werken aan het versterken van de executieve vaardigheden. Er zit een duidelijke opbouw in. Er wordt gestart met het kennismaken van de hoofdpersonen: de breinhelden Effi en Furon, zij wonen op de Breinheldenplaneet.

De executieve functies zijn vertaald naar tien Breinkrachten. Met deze Breinkrachten helpen ze de kinderen van elke groep om hun eigen Breinkrachten te ontwikkelen en zo zélf een Breinheld te worden. Elke Breinkracht heeft een eigen symbool, verbalisering (spreuk) en teken (beweging). Zo wordt het voor kinderen veel toegankelijker om over executieve functies te praten

 • Onthoud- en doekracht (werkgeheugen)
 • Buigkracht (flexibiliteit)
 • Stopkracht (responsinhibitie)
 • Plan- en regelkracht (planning en organisatie)
 • Tijdkracht (timemanagement)
 • Gevoelskracht (emotieregulatie)
 • Aandachtkracht (volgehouden aandacht)
 • Doorzetkracht (doelgericht doorzettingsvermogen)
 • Startkracht (taakinitiatie)
 • Spiegelkracht(metacognitie)

Brabants veiligheidslabel (BVL)

Onze school beschikt al sinds 2012 over het Brabants veiligheidslabel (BVL). Dat betekent dat onze verkeerseducatie voldoet aan de door de provincie gestelde normen. We vinden dat erg belangrijk, omdat onze kinderen niet alleen op school, maar ook in het verkeer op een veilige manier hun weg moeten kunnen vinden.