Afwezigheid

 • Ziekmelding

  Is uw kind ziek meld dit telefonisch tussen 8.00 en 8.30 uur via telefoonnummer 040-2831261.

Algemeen

 • Hoe houden wij jullie op de hoogte?

  Wij stellen een grote betrokkenheid van ouders bij onze brede school zeer op prijs! Een goede samenwerking tussen ouders en de brede school draagt bij aan het welbevinden, de ontwikkeling en aan de schoolsuccessen van je kind. We vinden het belangrijk jullie goed en tijdig te informeren en stellen het ook op prijs wanneer jullie ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houden

  Hieronder een overzicht van alle info-, contact- en participatie momenten en mogelijkheden.  

  Kennismakingsgesprek
  Je bent van harte welkom om kennis te maken met onze school. Hiervoor maak je een afspraak met Harold Jacobs, de directeur. Hij ontvangt nieuwe ouders voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. In het kennismakingsgesprek ontvang je informatie over de school: hoe er wordt gewerkt en vanuit welke visie; op welke manier we de kinderen en leerkrachten begeleiden en hoe een schooldag eruit ziet. We beantwoorden alle vragen over het onderwijs en natuurlijk mag je een kijkje nemen in de groepen. Zo krijg je een beeld van wie we zijn en waar we voor staan.  

  Aanmelding
  Je kind kan vanaf de derde verjaardag op onze school aangemeld worden.

  Ongeveer een maand voordat je kind daadwerkelijk op onze school start, ontvang je een uitnodiging van de groepsleerkracht. Daarin staat ook wanneer je kind kan komen wennen. Je kind mag maximaal 5 dagdelen komen wennen voor de eerste schooldag. Stroomt je kind in vanaf een andere school? Wij zorgen graag voor een warme overdracht. We overleggen met de intern begeleider van de andere school, zodat we ons onderwijs goed kunnen afstemmen op uw kind.  

  Vragen over de aanmelding? 
  Neem gerust contact met ons op via
  bredeschoolheuvelrijk@eenbes.nl of 040-2831261  

  Intakegesprek
  Ongeveer zes weken na de officiële start op de basisschool, voeren de leerkrachten van groep 1 met alle ouders een intakegesprek om de eerste ervaringen uit te wisselen en verwachtingen te bespreken. Indien gewenst wordt er een vervolgafspraak gemaakt. 

  Informatieavond
  De informatieavond voor groep 1 t/m 8 wordt vlak na de zomervakantie georganiseerd (zie kalender). Zo weet je wat jullie als ouders en je kind kunnen verwachten in het nieuwe schooljaar. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van informatie, zodat je kind een goede start kan maken.  

  Tevens presenteren de Ouderraad (OR) en de Medezeggenschapsraad (MR) van de basisschool zich zodat je je een beeld kunt vormen van hun participatie in de basisschool. Je kunt je ter plekke opgeven voor deelname aan de OR, wat we van harte aanbevelen. 

  Rapportage
  Aan het begin van het schooljaar vinden startgesprekken plaats na ongeveer 3 – 4 weken. Hier worden alle ouders voor uitgenodigd.  

  In november is weer een gespreksronde gepland voor alle ouders. Deze gesprekken zullen zich m.n. richten op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.  

  De kinderen krijgen per schooljaar tweemaal een rapport mee naar huis. Het eerste rapport verschijnt in januari/februari, het tweede rapport in juni/juli. Bij elk rapport hoort een ouderavond. Tijdens deze ouderavond zijn ouders van harte welkom bij de leerkracht om in gesprek te gaan over het rapport.  

  Je bent natuurlijk te allen tijde van harte welkom om een afspraak te maken omtrent vragen over de ontwikkeling van je kind(eren) of voor andere vragen.  

  Brengen en ophalen van kinderen
  De bel gaat ’s morgens om 8.25 uur en de leerkrachten wachten de kinderen dan op bij de buitendeur. Je kunt buiten afscheid nemen van je kind en je kind naar de leerkracht sturen. We nemen buiten afscheid om het binnenkomen rustig en overzichtelijk te laten verlopen en direct met de lessen te kunnen starten. Kinderen die pas beginnen op onze school mogen de eerste periode (2 weken) in de klas gebracht worden. Als je je kind van school ophaalt, verzoeken we je buiten te wachten. De leerkrachten van groep 1 en 2 brengen je kind naar buiten, de andere kinderen komen zelf naar buiten. 

  Inloopmoment voor ouders
  Een paar keer per jaar houden we inloopmomenten. Tijdens zo’n inloopmoment krijgt je als ouder de gelegenheid om gemaakt werk en methodetoetsen/dictees samen met je kind te bekijken en te bespreken. Wellicht is er ook tijd om samen een opdracht te maken, een leerspel te doen of gezellig een boekje te lezen. Op deze manier krijgt je als ouder een beeld van wat je kind op school doet en laat zien. De inloopmomenten duren van 08.25u. – 08.45u. en staan gepland op de kalender en worden aangekondigd in onze nieuwsbrief.  

  Kijkavonden
  We organiseren op de basisschool één of twee kijkavonden (zie ook de kalender) waarbij ouders, verzorgers, grootouders enz. welkom zijn om van de kinderen te zien en te horen hoe in de klassen gewerkt en geleerd is door middel van een project.   

  Gezamenlijke schoolvieringen 
  Een aantal keren per jaar houden we een schoolviering. Bijvoorbeeld: Open Podium, de Kerstviering, Carnaval enz. Bij enkele vieringen ben je van harte welkom. Middels de nieuwsbrief brengen we je hiervan op de hoogte.  

  Website, schoolapp en maandelijkse nieuwsbrief
  Via de website en onze schoolapp word je op de hoogte gehouden van het wel en wee op school. Voor actuele informatie verschijnt er tevens maandelijks een nieuwsbrief. Het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de basisschool verspreiden hun nieuws door middel van dit bulletin. Lees hem goed want er kunnen nieuwe of afwijkende data in staan. Ouders ontvangen deze digitaal. 

 • Eten en drinken

  Wij hechten veel waarde aan gezonde voeding. Daarom verwachten wij dat je je kind voor de pauze fruit of groente en iets te drinken meegeeft. Voor de lunch nemen kinderen brood en drinken mee.

 • Verjaardagen

  De verjaardag is voor een kind een bijzondere dag. Daarom zetten we de jarige in het zonnetje. Trakteren hoort vanzelfsprekend bij deze dag. Je kind mag uitdelen aan de kinderen van de klas en aan de eigen leerkracht. Wij stellen het erg op prijs als er gezorgd wordt voor een gezonde traktatie!

 • Vertrouwenspersoon

  Interne contactpersoon

  Onze interne contactpersoon is, zowel voor de kinderen als voor hun ouders gemakkelijk aanspreekbaar. Ze luistert naar de klacht, geeft  informatie over de klachtenprocedure en overlegt indien nodig met de externe vertrouwenspersoon. De interne contactpersoon van onze school is:

  Carmen Latourcarmen.latour@eenbes.nl

   

  Externe contactpersoon

  Tevens werken wij ook met een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon. Zij ondersteunt u als u een klacht heeft die u niet kunt afhandelen met de betrokkene(n) of de interne contactpersoon van de school. De interne contactpersoon van de school verwijst je naar haar door als je er samen niet uitkomt. De externe vertrouwenspersoon voor onze school is:

  Mevrouw El Theuwsel.theuws@enzelf.nl

   

   

   

 • Medezeggenschapsraad

  De Medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat uit 4 leden: 2 leerkrachten en 2 ouders. De ouders worden gekozen door middel van verkiezingen.

  Beleidszaken
  De MR praat actief mee over beleidszaken die alle kinderen aangaan. Denk aan de identiteit van onze school, de veiligheid, het schoolplan, de groepenindeling en de schoolontwikkeling.

  Formeel en informeel klankbord
  De MR heeft instemming- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat de directie bij bepaalde besluiten eerst het advies van de MR moet inwinnen. Soms kan een besluit zelfs pas worden genomen, als de MR het daarmee eens is.

  Naast deze formele bevoegdheden is de MR vooral een raad voor vragen en opmerkingen van ouders en een klankbord voor de directeur die ook zitting heeft in de MR. Wil je iets bespreken of kenbaar maken? Je kunt je altijd tot een van ons wenden. We zijn via dit mail adres te bereiken: mrbredeschoolheuvelrijk@eenbes.nl

  Jorg de Punder Voorzitter
  Gijs Timmermans Secretaris
  Daphne Boer Teamlid
  Mail MR mrbredeschoolheuvelrijk@eenbes.nl
 • Ouderraad

  Samen leuke dingen organiseren… Waar zouden we zijn zonder de ouderraad? De actieve ouderraad op onze school bestaat uit minimaal 8 personen. Zij vergaderen ongeveer 6 tot 8 keer per jaar.

  Tijdens de vergaderingen, welke openbaar zijn en op school plaats vinden, komen allerlei organisatorische zaken aan de orde. Bijvoorbeeld de invulling van het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval, de paasviering, de schoolreis, excursie en het schoolkamp.

  Ouderbijdrage
  Om activiteiten voor de kinderen te organiseren wordt aan de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd. Dit betreft voor groep 1 – 7 dit schooljaar een basisbedrag van € 14,00 aangevuld met een bijdrage voor het schoolreisje van € 25,00.

  Samenstelling van de OR

  Marianne van Dril Voorzitter
  Linda Gebben Penningmeester
  Wouter Rensen Secretaris
  Marjon Berkvens Leerkracht
  Esther Kraak Lid
  Ivo Lenting Lid
  Sanne de Goede Lid
  Kelly Venhuizen Lid

   

  Heb je vragen of opmerkingen dan kun je mailen naar orbredeschoolheuvelrijk@eenbes.nl

Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden

  Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 14.45 uur. Woensdag en vrijdag van  8.30 tot 12.30 uur.

  Pauze
  De kinderen hebben twee keer pauze. Zowel in de ochtendpauze (10.15 uur tot 10.30 uur), als tussen de middag (12.15 uur tot 12.45 uur) spelen alle groepen samen buiten en wordt er door meerdere leerkrachten gesurveilleerd.

  Gym
  Onze brede school beschikt over een inpandige speelzaal voor de peuters en kleuters en een moderne, gymzaal voor groep 3 t/m 8 voor de basisschool en de buitenschoolse opvang.

  Iedere maandag en donderdag vinden de gymlessen plaats.

 • Vakanties

  Vakantierooster schooljaar 2023-2024

  Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023
  Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
  Voorjaarsvakantie 12 februari t/m 16 februari 2024
  Tweede Paasdag 1 april 2024
  Koningsdag 27 april 2024 (valt in meivakantie)
  Meivakantie 22 april  t/m 3 mei 2024
  Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
  Tweede Pinksterdag 20 mei 2024
  Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus 2024

   

   Vakantierooster schooljaar 2024-2025

  Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2024
  Kerstvakantie 23 december 2024 t/m 3 januari 2025
  Voorjaarsvakantie 3 maart t/m 7 maart 2025
  Tweede Paasdag 21 april 2025
  Koningsdag 26 april 2025 (valt in meivakantie)
  Meivakantie 21 april  t/m 02 mei 2025
  Bevrijdingsdag

  Hemelvaart

   5 mei 2025

  29 en 30 mei 2025

  Tweede Pinksterdag  9 juni 2025
  Zomervakantie 7 juli t/m 15 augustus 2025

   

   

 • Studiedagen

  Studiedagen 2023-2024

  maandag 23 oktober 2023
  dinsdag 24 oktober 2023
  vrijdag 26 januari 2024
  woensdag 28 februari 2024
  dinsdag 21 mei 2024
  vrijdag 7 juni 2024
  donderdag 20 juni 2024

  Studiedagen 2024-2025

  maandag 7 oktober 2024
  vrijdag 18 oktober 2024
  woensdag 15 januari 2025
  vrijdag 7 februari 2025
  dinsdag 6 mei 2025
  vrijdag 6 juni 2025
  dinsdag 10 juni 2025

   

Downloads