Ondersteuning

Wij willen goed zorgen voor je kind. Dat wil zeggen: het onderwijs bieden dat je kind nodig heeft. Soms betekent dat dat een kind net iets meer nodig heeft.

Het uitvoeren van extra ondersteuning gebeurt in principe door de groepsleerkracht. Wanneer er zorgen zijn over je kind, bespreek je dit in eerste instantie met de eigen leerkracht.

Wanneer blijkt dat de geboden hulp op school niet voldoende is, kunnen we onze intern begeleider vragen mee te denken over de mogelijkheden. De intern begeleider ondersteunt leerkrachten en ouders. Ook als er een eventuele verwijzing naar een andere vorm van onderwijs nodig blijkt te zijn.

Het Zorgteam

Het kan voorkomen dat er verder overleg nodig is om de juiste keuzes in de begeleiding van een kind te nemen. In dat geval kan een kind besproken worden in een bijeenkomst van het zorgteam. Uiteraard gebeurt dit alleen na toestemming van de ouders. Elke 3 maanden komt het Zorgteam bij elkaar. In het Zorgteam zitten vertegenwoordigers uit verschillende vakgebieden bij elkaar:

  • directeur van de school
  • intern begeleider van de school
  • medewerker van het expertise-netwerk
  • verpleegkundige van de GGD
  • medewerker van School Maatschappelijk Werk

Zorgniveaus

Omdat alle kinderen anders zijn en verschillende onderwijsbehoeften hebben, onderscheiden we verschillende zorgniveaus in onze groepen:

Niveau 1: de leerkracht verzorgt zelf de algemene zorg aan leerlingen inde eigen groep.

Niveau 2: de leerkracht verzorgt zelf de extra zorg aan leerlingen in de groep en stelt een plan daarvoor op. De intern begeleider bewaakt de zorg en is vraagbaak voor de leerkracht.

Niveau 3: de leerling krijg extra zorg door de intern begeleider of door externe deskundigen. De intern begeleider onderzoekt zelf het kind en maakt een plan.

Niveau 4: de school schakelt externe deskundigen in. Bijvoorbeeld een preventief ambulant begeleider van een school voor speciaal onderwijs, schoolmaatschappelijk werk of een deskundige begeleider van het expertisecentrum van Eenbes Basisonderwijs.

Niveau 5: het kind wordt geplaatst op een andere basisschool of een school voor speciaal (basis)onderwijs.

Ondersteuningsprofiel

Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. Dit schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van onze basisondersteuning en aanvullende ondersteuning. De profielen van alle scholen samen garanderen een dekkend netwerk in de regio. Er is dus altijd een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen passend bij je kind.

Je kunt ons schoolondersteuningsprofiel opvragen bij onze directeur. Voor meer informatie verwijzen wij je ook naar het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Helmond- Peelland PO waarbij alle Eenbesscholen zijn aangesloten.

Plusklas

Binnen de Nuenense Eenbesscholen is er een faciliteit voor hoogbegaafde kinderen: de plusklas.
Als wij het vermoeden hebben dat een kind hoogbegaafd is, gaan we daarover in gesprek met ouders en vragen we eventueel een plaats in de plusklas voor hem of haar aan. In de plusklas wordt een dagdeel per week tegemoet gekomen aan de specifieke behoeften van een hoogbegaafd kind. Daarnaast krijgt een kind werk mee voor in de eigen groep.
Er zijn een aantal instroommomenten per jaar. Als instroom nog even op zich laat wachten, kan het kind deelnemen aan de verrijkingsgroep op de eigen school.

NT2

Op onze school is er af en toe sprake van kinderen die geen Nederlands spreken en verstaan. Binnen het onderwijs spreken we dan van NT2 (de Nederlandse taal als tweede taal).
Deze kinderen komen (afhankelijk van leeftijd en behoeften) in eerste instantie terecht in onze Nuenense taalklas. Op dit moment is de taalklas op basisschool de Wentelwiek in Nuenen en dat betekent dus dat deze kinderen daar een heel jaar op school zitten. Ze worden gedurende dat jaar ondergedompeld in een taalbad, waarna ze kunnen starten op onze school. Dit geldt standaard voor kinderen vanaf ongeveer 6 jaar (groep 3). Jongere kinderen starten doorgaans direct op onze school.
Deze jongere kinderen, maar ook de kinderen die terugkeren van de taalklas, hebben (waarschijnlijk) ondersteuning nodig op taalgebied. Deze ondersteuning wordt in eerste instantie verleend door onze leerkrachten. Daarnaast hebben we binnen de Nuenense scholen specialisten voor NT2. Zij zullen de kinderen en leerkrachten daarbij begeleiden.