Zorg voor uw kind

 

Wij willen goed zorgen voor uw kind. Dat wil zeggen: het onderwijs bieden dat uw kind nodig heeft.

Leerlingvolgsysteem

Onze leerkrachten observeren de kinderen regelmatig en ze registreren veel. In groep 1 en 2 ontvangt u respectievelijk 1 en 2 keer per jaar een rapport over uw kind.  Ook in groep 3 t/m 8 observeren de leerkrachten veel. Naast methode- en Citotoetsen maken zij analyses van de toetsen. Daar stemmen ze hun onderwijsaanbod op af.

 

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling goed te volgen en tijdig bij te sturen, gebruiken we een leerlingvolgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast maken we in de midden- en bovenbouw sociogrammen: een beeld van de relaties in een groep op basis van informatie van de kinderen. Zo kunnen onze leerkrachten tijdig reageren op ontwikkelingen van de sfeer in een groep.

 

Rots en Water training

In de middenbouwgroep krijgen alle kinderen Rots en Water training aangeboden. DIt vindt plaats in groep 5 of 6. Het schooljaar erna volgen de kinderen enkele herhalingslessen.

Juliette Ott is gecertificeerd om de Rots en Water training op school te geven. De leerkracht is altijd bij de lessen aanwezig, zodat oefeningen en inhoud ook in de klas toegepast kunnen worden.

Rots en Water is een psycho-fysiek programma, waarbij vanuit oefeningen gewerkt wordt om sociale vaardigheden en een verbeterde communicatie te ontwikkelen. Het beter om kunnen gaan met conflictsituaties, het vergroten van zelfvertrouwen, het tegengaan van pestgedrag en het respecteren van grenzen (eigen grenzen/grenzen van de ander) zijn allemaal onderdelen die in het programma aan bod komen. De bouwstenen van het Rots en Water programma zijn zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. 

 

Cito en NIO in groep 8

In groep 8 wordt met ingang van 2015 in april de Eindtoets Basisonderwijs afgenomen. Bovendien wordt de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) afgenomen. De resultaten van de Cito-eindtoets en de NIO worden vergeleken en daaruit maken we op of onze leerlingen een passende score op de eindtoets hebben behaald. Zo zien we of we eruit gehaald hebben wat erin zit. Over de afgelopen 5 jaren scoort onze school 112%. Daarmee zitten we ruim boven het landelijke gemiddelde.

Verschillende zorgniveaus in elke groep

Omdat kinderen verschillend zijn, zijn er verschillende zorgniveaus in onze groepen.

 

Niveau 1: de leerkracht verzorgt zelf de algemene zorg aan leerlingen inde eigen groep.

Niveau 2: de leerkracht verzorgt zelf de extra zorg aan leerlingen in de groep en stelt een plan daarvoor op. De intern begeleider bewaakt de zorg en is vraagbaak voor de leerkracht.

Niveau 3: de leerling krijg extra zorg door de intern begeleider of door externe deskundigen. De intern begeleider onderzoekt zelf het kind en maakt een plan.

Niveau 4: de school schakelt externe deskundigen in. Bijvoorbeeld een preventief ambulant begeleider van een school voor speciaal onderwijs, schoolmaatschappelijk werk of een deskundige begeleider van het expertisecentrum van Eenbes Basisonderwijs.
Niveau 5: het kind wordt geplaatst op een andere basisschool of een school voor speciaal (basis)onderwijs.

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is landelijk het passend onderwijs ingevoerd. Onze school bereidt zich daarop voor in het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS Geldrop-Mierlo).

 

In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij in kaart gebracht welke extra ondersteuning wij onze leerlingen kunnen bieden. Dit profiel kunt u inzien op school of opvragen bij de Intern Begeleider.

Plusklas

Hoogbegaafde leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, kunnen in aanmerking komen voor de Ontdekstek: een initiatief van 6 Nuenense scholen van Eenbes Basisonderwijs.