Zorg voor uw kind

 

Wij willen goed zorgen voor uw kind. Dat wil zeggen: het onderwijs bieden dat uw kind nodig heeft.

Het uitvoeren van extra ondersteuning gebeurt in principe door de groepsleerkracht. Wanneer er zorgen zijn over uw kind, bespreekt u dit in eerste instantie met de eigen leerkracht.

Wanneer blijkt dat de geboden hulp op school niet voldoende is, kunnen we onze intern begeleider vragen mee te denken over de mogelijkheden. De intern begeleider ondersteunt leerkrachten en ouders.

Wanneer er extra ondersteuning nodig is voor het kind, is er de mogelijkheid een indicatie aan te vragen bij CMD Nuenen. Zij bekijken de hulpvraag van ouders en school en bekijken door welke instantie de ondersteuning geboden kan worden. Na verwijzing volgt er een intake bij een externe partner, waarna de ondersteuning kan starten.

Leerlingvolgsysteem

Onze leerkrachten observeren de kinderen regelmatig en ze registreren veel. U ontvangt u 1 of 2 keer per jaar een rapport over uw kind. Naast methodegebonden toetsen en Citotoetsen maken zij analyses van de toetsen. Daar stemmen ze hun onderwijsaanbod op af.

 

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling goed te volgen en tijdig bij te sturen, gebruiken we het leerlingvolgsysteem Zien! voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast maken we in de midden- en bovenbouw sociogrammen: een beeld van de relaties in een groep op basis van informatie van de kinderen. Zo kunnen onze leerkrachten tijdig reageren op ontwikkelingen van de sfeer in een groep.

Eindtoets groep 8

In groep 8 wordt in april de Route 8 Eindtoets afgenomen. De resultaten van de Route 8 toets worden bekeken en daaruit maken we op of onze leerlingen een passende score hebben behaald. Zo zien we of we eruit gehaald hebben wat erin zit. 

Verschillende zorgniveaus in elke groep

Omdat kinderen verschillend zijn, zijn er verschillende zorgniveaus in onze groepen.

Niveau 1: de leerkracht verzorgt zelf de algemene zorg aan leerlingen inde eigen groep.

Niveau 2: de leerkracht verzorgt zelf de extra zorg aan leerlingen in de groep en stelt een plan daarvoor op. De intern begeleider bewaakt de zorg en is vraagbaak voor de leerkracht.

Niveau 3: de leerling krijg extra zorg door de intern begeleider of door externe deskundigen. De intern begeleider onderzoekt zelf het kind en maakt een plan.

Niveau 4: de school schakelt externe deskundigen in. Bijvoorbeeld een preventief ambulant begeleider van een school voor speciaal onderwijs, schoolmaatschappelijk werk of een deskundige begeleider van het expertisecentrum van Eenbes Basisonderwijs.
Niveau 5: het kind wordt geplaatst op een andere basisschool of een school voor speciaal (basis)onderwijs.

Plusklas

Hoogbegaafde leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, kunnen in aanmerking komen voor de Ontdekstek: een initiatief van de Nuenense scholen van Eenbes Basisonderwijs.

Meerbegaafde leerlingen krijgen een aanbod op maat in de groep en door een extra verrijkingsgroepje op school.