Kwaliteit

De beste school bestaat niet. Het gaat er om welke school het best bij uw kind en uzelf als ouder en opvoeder past. Wat u als ouder een goede school vindt, hangt af van uw persoonlijke criteria. De resultaten van de school vormen één van de criteria waar u als ouder naar kunt kijken bij de keuze van een school voor uw kind.

 

Op Heuvelrijk werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat merkt u aan onze hedendaagse methoden, onze bekwame medewerkers, het goede leerlingvolgsysteem en onze continue schoolontwikkeling. Objectieve metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

Tevredenheidspeilingen

 

Om de 2 jaar houdt Eenbes Basisonderwijs een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. De recentste peiling is van 2015. Leerlingen geven onze school een 8,3 en daar zijn we blij mee!

 

Rapportcijfers die aan de school zijn toegekend

 

  2015  
Medewerkers geven een: 8,0  
Ouders geven een:  7,5  
Leerlingen geven een:  8,3  

 

Toetsresultaten

 

Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren.

 

Totaalscore Eindtoets groep 8

 

 

2015-2016

ROUTE8

Eindtoets

2014-2015 

CITO

Eindtoets

2013-2014

CITO

Eindtoets 

Landelijk gemiddelde     535,4 535,7
Schoolscore  209,5  539,0  536,8

 

Onze leerlingen behalen bij de Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende 8 leerjaren volgen. Daarnaast nemen we in groep 8 ook een NIO-toets af. Uit deze intelligentietest kunnen we afleiden tot welke prestaties een kind in staat is.

Uitstroomcijfers

 

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies. Veel leerlingen stromen door naar havo of vwo. Dat hangt onder andere samen met de schoolpopulatie: veel kinderen op St. Jozef hebben hoogopgeleide ouders.

 

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in de laatste 3 schooljaren

 

  2015-2016 2014-2015 2013-2014
Aantal schoolverlaters    22 22
lwoo-leerlingen   0 4
vmbo-leerlingen   10 8
havo/vwo-leerlingen   12 14

 

Kwaliteitsverbetering in dit schooljaar

 

Dit schooljaar werken wij verder aan de volgende zaken: 

  • Invoeringsjaar 3 (laatste invoeringsjaar) van de nieuwe thematische (project-)methode Alles -in -1 voor taal, begrijpend lezen, wereldorientatie en Engels in groep 4 t/m 8.
  • Denkbeelden als verwerkingsvorm, i.c.m. cooperatief leren.
  • Opbrengstgericht werken: groepsplannen voor spelling.