MR

De Medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat uit 6 leden: 3 leerkrachten en 3 ouders. De ouders worden gekozen door midddel van verkiezingen. 

Beleidszaken

De MR praat actief mee over beleidszaken die alle kinderen aangaan. Denk aan de identiteit van onze school, de veiligheid, het schoolplan, de groepenindeling en de schoolontwikkeling. 

Formeel en informeel klankbord

De MR heeft instemming- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat de directie bij bepaalde besluiten eerst het advies van de MR moet inwinnen. Soms kan een besluit zelfs pas worden genomen, als de MR het daarmee eens is.

 

Naast deze formele bevoegdheden is de MR vooral een raad voor vragen en opmerkingen van ouders en een klankbord voor de directeur die ook zitting heeft in de MR. Wilt u iets bespreken of kenbaar maken? U kunt zich altijd tot een van ons wenden. De MR komt ongeveer 1 keer per 6 weken bijeen. De data vindt u in de agenda.

Samenstelling MR

 

Paulien der Kinderen

Voorzitter / ouder

040- 283 3913

Marleen Schut

Ouder

 

Carin Macias

Leerkracht

040- 283 1261

Marian Hanenberg

Leerkracht/Secretaris

040- 283 1261